Follow Me

Close
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

REGULAMIN KONKURSU „TWOJE DZIECKO W SIECI”

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a, na którym Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich„fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: Madrearte Hanna Banaś, ul. Remusa 3, 80-177 Gdańsk, NIP: 9570919503
 3. Fundatorem nagród jest: DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 6. Opublikowanie komentarza pod wpisem konkursowym oznacza akceptację regulaminu, dostępnego na stronie: https://omatkowariatko.pl/regulamin-konkursu-twoje-dzecko-w-sieci
 • 2. Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu
  b) W komentarzu pod wpisem na fanpage’u lub blogu wstawić zdjęcie przedstawiające dziecko bezpiecznie odkrywające wirtualny świat, interpretacja dowolna.
 2. Konkurs trwa od 30 stycznia 2017 roku do 09 lutego 2017 roku (godzina 00:00)
 3. Konkurs jest przeznaczony dla fanów omatkowariatko.pl
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat.
 • 3. Nagrody w konkursie i sposób ich przyznawania
 1. Nagrodami w konkursie są zestawy ESET Security Pack.
 2. Organizator przyzna pięć jednakowych nagród..
 3. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 4. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.
 5. Nagrodzone zostanie trzy komentarze, które najbardziej spodobają się Organizatorowi i dwa, które uzbierają najwięcej lajków.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na funpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/omatkowariatko  ) .
 7. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swój adres korespondencyjny oraz mailowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu,powiadomiony o wygranej powinien wysłać swój adres e-mail na następujący adres e-mail: omatkowariatko@gmail.com. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage’u Organizatora oraz Fundatora nagród, wraz z podaniem jego imienia,nazwiska i miejscowości.
 • 4. Reklamacje.
 1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na adres mailowy Organizatora: omatkowariatko@gmail.com przed upływem czasu trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji,w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 • 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r.,Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie,rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści dodane w ramach konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz.631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 8. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Print Friendly, PDF & Email